در این بخش ابزارهای محاسباتی مرتبط با سیستم های مختلف از جمله جریان ضعیف و نیرورسانی ارائه می گردد. این ابزارها می تواند در جهت کمک به طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

نقشه جهان