انتخاب کلید در مدارات الکتریکی علاوه بر جریان نامی تابع جریان اتصال کوتاه در مدار می باشد. به این تریتب که کلید انتخاب شده می بایست قابلیت قطع مدار در شرایط اتصال کوتاه در آن نقطه از مدار را داشته باشد.

در محاسبات جریان اتصال کوتاه با توجه به ماهیت پدیده اتصال کوتاه باید توجه داشت که نیازی به تحلیل کل مدار به صورت همرمان نبوده و فقط کافی است مدار را در مسیر منتهی به شینه مورد نظر از بالادست مورد تحلیل  قرار داد.

 

محاسبات جریان اتصال کوتاه

محاسبه جریان اتصال کوتاه در هر نقطه از مدار به روش های ذیل امکان پذیر است:

  • روش استفاده از مدار معادل از بالادست تا شینه مورد نظر
  • روش نقطه به نقطه
  • استفاده از جدول IEC

در این بخش با توجه به کاربرد بالای روش استفاده از جدول IEC به معرفی این روش می پردازیم. همچنین می توانید با استفاده از ابزار محاسباتی ارائه شده در این صفحه به محاسبه سریع جریان اتصال کوتاه بپردازید. گفتنی است این روش در عین سرعت بالا، دقت قابل قبولی نیز دارد و تنها در صورتی که نیاز به محاسبات دقیق تر باشد می توان با شبیه سازی با استفاده از نرم افزار EcoDial به نتایج دقیق تر رسید و یا موارد پیچیده تری نظیر Cascading را بررسی نمود.

محاسبات جریان اتصال کوتاه در مدارهای الکتریکی نیازمند دو پارامتر زیر می باشد:

  • جریان اتصال کوتاه در شینه بالادست
  • طول و نوع مدار موجود مابین شینه بالادست و شینه مورد نظر

با مشخص شدن مقدار جریان اتصال کوتاه به راحتی می توان کلید مناسب برای مدار را انتخاب نمود.

در جدول ارائه شده پس از انتخاب نوع هادی مورد استفاده در مدار (مس یا آلومینیوم) سایز کابل مورد نظر را انتخاب کرده و در همان ردیف به دنبال نزدیک ترین طول کابل به مدار خود می گردیم. (در مثال زیر هادی مس با سطح مقطع 47.5mm2 و طول نزدیک به 20 متر مورد نظر است – جدول بالایی). سپس با پیدا کردن نزدیک ترین جریان اتصال کوتاه در شینه بالادست از جدول میانی (جریان 30kA در این مثال) و امتداد آن با طول کابل به عدد جریان اتصال کوتاه در شینه مورد نظر می رسیم (جریان 14.7kA در مثال مورد نظر).

این مورد با استفاده از مثال تصویری در شکل زیر نشان داده شده است.

در تکمیل روش استفاده از این جدول باید اضافه کرد که محاسبات برای اتصال کوتاه تک فاز انجام شده و در صورتی که سیستم سه فاز مدنظر باشد می بایست طول مورد نظر به 3√ تقسیم شود. این کار در ابزار محاسباتی ارائه شده انجام می شود و تنها باید نزدیک ترین عدد به طول محاسبه شده را از فیلد Length انتخاب نمایید.

 

ابزار محاسبات جریان اتصال کوتاه

 

نقشه جهان