سیستم کنترل تردد  ACS (Access Control System)

خلاصه اهداف سازمان از بکارگیری سیستم کنترل تردد به شرح ذیل است:

 • امکان مدیریت رفت و آمد افراد و خودروها
 • تامین امنیت، ایمنی و مدیریت نیروی حراست
 • برنامه ریزی و نظارت بر نیروی انسانی و مدیریت زمان

 

یکپارچه سازی سیستم کنترل تردد با سیستم هایی نظیر نظارت تصویری  (CCTV)، سیستم اعلام حریق و سیستم BMS در بستر شبکه داخلی، سازمان را در مدیریت و تامین امنیت تواناتر می سازد.

تجهیزات اصلی سیستم کنترل تردد:

 • سخت افزارهای الکترونیکی شامل:
 • انواع ریدرها (کارت خوان، بارکد خوان، صفحه کلید، سیستم های بیومتریک اثر انگشت و هندسه دست و ریدرهای ترکیبی)
 • سرور و کنترلر مرکزی سیستم کنترل تردد
 • کنترلرهای محلی
 • انواع سنسورهای بیانگر وضعیت
 • کارت های هوشمند

 

 • سخت افزارهای الکترومکانیکی شامل:
 • انواع قفل های مغناطیسی کنترل درب
 • قفل های زبانه ای
 • شستی فرمان خروج و شستی اضطراری

 

 • نرم افزار مدیریت کنترل تردد با قابلیت:
 • مدیریت جامع کلیه سخت افزارها
 • به روز رسانی همگام با پیشرفت تکنولوزی و افزایش تعداد تردد
 • انعطاف همگام با گسترش فیزیکی سخت افزارها
 • گزارش گیری و ثبت وقایع و ارتباط با اینترنت

 

بسته به کاربری ساختمان کنترل تردد فضاهایی به شرح ذیل دارای اهمیت خواهد بود:

 • درب های ورود و خروج اصلی و فرعی
 • درب های پارکینگ ها و خروجی های حمل بار
 • بخش های مدیریت و اداری و مالی
 • اتاق های تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و سیستم های جریان ضعیف
 • سیستم های تردد افقی و عمودی مانند آسانسورها
 • تفکیک فضاهای مراجعین از کارکنان

 

 

فهرست برخی از کدها و استانداردها:

 

1 اﺻﻮل ﻓﻌﺎلﺳﺎزي راﺑﻂﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ EN 60447
2 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ کنترل تردد IEC 61508
3 هماهنگی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد و اﻋﻠﺎن ﺣﺮﯾﻖ NFPA 101
4 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر و ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺗﺒﺎط از راه دور دﺳﺘﮕﺎه EN50121-4

 

 

فهرست برخی از عناوین اختصاری:

1 Door Controller DC
2 Push Button PB
3 Door Sensor DS
4 Card Reader CR
5 Glass Breaker GB
6 Magnet Latch ML
7 Input Module IM
8 Personal Computer PC

 

 

 

بلوک دیاگرام ساده کنترل درب:

 

سیستم کنترل تردد

سیستم کنترل تردد

نقشه جهان