مطالبی که ذیل عنوان طراحی مطرح می گردند شامل دو مبحث اصلی می گردد:

  • طراحی سیستم های جریان ضعیف
  • طراحی سیستم نیرورسانی

در این بخش ها مطالب گوناگونی در خصوص طراحی این سیستم ها به اشتراک گذاشته می شود. رئوس مطالبی که در این بخش ها به اشتراک گذاشته می شود شامل:

  • مهرفی سیستم های جریان ضعیف
  • ارائه ابزارهای محاسباتی
  • مفاهیم شبکه دیتا
  • و …

می باشد.

طراحی سیستم های جریان ضعیف

طراحی سیستم نیرورسانی

نقشه جهان